REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDACOL SKLEP 

§1

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

1.2. Właścicielem Sklepu jest: 4PICTURE Sp. z o. o., ul. Zgodna 19 lok. 6, 50-432 Wrocław, NIP: 8992746272, KRS 0000472982 dla SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  tel. +48.507060650 adres email: sklep@medacol.pl.

1.3.  Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

1.5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

1.6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.

2.4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

2.5. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

2.6.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§3

Płatności

3.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży: 

1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy:

PKO BP 28 1020 5242 0000 2102 0492 4892

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu www.payu.pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 o kapitale zakładowym w wysokości 4944000 pln w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779 3 08 795, REGON: 300523444.

3.2. Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electron, Maestro, Blik.

3.3. Terminy płatności:

1.W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności  na koncie.

4. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem, przy odbiorze przesyłki klient obowiązany jest do dokonania płatności.

3.4. Zwrot środków:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta drogą internetową (przelew, PayU S.A.) sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy zgodnie z wybraną metodą płatności kupującego w terminie 7 dni roboczych.

3.5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3.6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

§4

Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

4.1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

1. Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się z umową sprzedaży.

2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

-przesyłka pocztowa

-przesyłka kurierska

-przesyłka paczkomatowa

4.2. Termin dostawy produktu do klienta wynosi od 1 do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

4.3. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4.4. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy przesyłka będzie wymagała ponownego wysłania do klienta (gdy nie zostanie odebrana przez klienta i wróci do nadawcy), a sytuacja taka nastąpi nie z winy nadawcy, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt ponownego nadania przesyłki tą samą drogą, jaka wybrana została pierwotnie. W tytule przelewu powinna znaleźć się informacja: "Opłata za ponowną wysyłkę zamówienia nr......." 

§5

Reklamacje

5.1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Do opisu reklamacji należy dołączyć paragon lub inny dowód zakupu.

5.2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

5.3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5.4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są produkty o krótkich terminach przydatności do zużycia oraz te, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie klientom będącym osobami fizycznymi.

6.3. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

6.4. Aby odstąpić od umowy, konsument powinien napisać oświadczenie osobiście i złożyć je skanem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@medacol.pl

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się wówczas za niezawartą.

6.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt wraz z paragonem lub innym dowodem zakupu.

6.7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

6.8. Konsument może zwrócić produkt na adres: 4PICTURE Sp. z o. o., ul. Zgodna 19 lok. 6, 50-432 Wrocław.

6.9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.

6.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.

6.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§7

Ochrona prywatności

7.1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

7.2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

7.3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

7.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

9.3. Zmiana regulaminu:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tzn. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej - konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] kodeksu cywilnego, to jest: usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) Oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

9.5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

1. identyfikacja serwisu, z którego nastąpiło logowanie do sklepu internetowego

2. zapisywanie produktów dodanych do koszyka

3. zapisywanie danych potrzebnych do finalizacji zamówienia, dane logowania do sklepu internetowego

4. dopasowywanie zawartości strony do indywidualnych preferencji odbiorcy (odnośnie kolorów, wielkości czcionki, wyglądu strony), jak również optymalizacja stron sklepu internetowego

5. zbieranie anonimowych danych wykazujących sposób w jaki strona jest wykorzystywana.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres ip, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.